Home

Welkom bij The Goose.

De Gansstraat 143 in Utrecht wordt ontwikkeld tot 45 appartementen.

Over het project

Vireo Vastgoed BV ontwikkelt in samenwerking met een particuliere belegger een plan voor de bouw van appartementen op de hoek van de Gansstraat – Gruttostraat. 

Met dit project realiseren we 45 appartementen voor sociale huur, middenhuur en vrije sector huur.

Ontwerp-bestemmingsplan

In het najaar van 2020 is de bouwenvelop ter inzage gelegd en hebben wij u als omwonende uitgenodigd om te reageren op het plan. Op basis van deze reacties is het bouwplan op onderdelen aangepast. Het College van Burgemeesters en Wethouders van gemeente Utrecht heeft de aangepaste bouwenvelop op 13 juli jl. vastgesteld en het hierop gebaseerde ontwerp-bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak.

De belangrijkste wijzigingen van het plan:
1. De maximale bouwhoogte aan de Gansstraat is aangepast van 5 naar 4 bouwlagen.
2. Programma: 50% sociale huur is aangepast naar 30% sociale huur en 20% middenhuur.
3. De brandtrap aan het binnenterrein is verplaatst naar de binnenkant van het gebouw.
4. Het aantal appartementen is verlaagd van 50 naar 45. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in februari 2022 vastgesteld door het college van de gemeente Utrecht en op 16 juni 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Gansstraat plattegrond

Denk mee

Inrichting binnenterrein

Op dinsdagavond 7 december is samen met direct omwonenden het gesprek gevoerd over de inrichting van de binnentuin en de aansluiting op de omliggende woningen. De wensen die zijn opgehaald gaan wij zo goed mogelijk meenemen in de uitwerking van het ontwerp. Wij houden de betrokkenen op de hoogte van het vervolg.

Blijf op de hoogte

In de periode 2020-2021 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en betrokkenen. Wilt u op de hoogte blijven van de actuele status van de planvorming en het proces en uitnodigingen voor de bijeenkomsten ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via info@gansstraatutrecht.nl of laat uw gegevens achter via onderstaande button.

Terugblik

De Bouwenvelop

De bouwenvelop voor de ontwikkeling aan de Gansstraat Utrecht geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aan voor de bebouwing en de openbare ruimte. De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke inpassing die past in de wijk. Het plan moet binnen deze kaders gerealiseerd worden. De bouwenvelop is de basis voor de latere wijziging van het bestemmingsplan.

Op 14 oktober is de bouwenvelop tijdens een online webinar gepresenteerd.  In het najaar ’20 lag de bouwenvelop ter inzage via de website van de gemeente Utrecht, hierop zijn meerdere reacties gekomen van omwonenden. In overleg met gemeente Utrecht zijn de reacties nader onderzocht en waar mogelijk verwerkt.

Op 13 juli 2021 heeft het College de bouwenvelop vastgesteld. Lees hier meer over dit besluit. In een volgende stap wordt het plan verder uitgewerkt en wordt een bestemmingsplanprocedure gestart.

Gansstraat plattegrond

Het schetsontwerp

Het eerste schetsontwerp voor de Gansstraat Utrecht is gepresenteerd op 7 juli 2020 aan de omgeving. Dit ontwerp sluit zo goed mogelijk aan op bestaande bebouwing in de omgeving. Na beantwoording van de vragen en (waar mogelijk) verwerking van de reacties is een bouwenvelop opgesteld.

De betrokken partijen

Het project wordt ontwikkeld door Vireo Vastgoed in samenwerking met een particuliere belegger, een architect (Vocus Architecten), een landschapsarchitect (Deltavormgroep) en de gemeente Utrecht.

logo's

Contact

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van alle actuele updates.

U kunt ons bereiken via info@gansstraatutrecht.nl